Sunday, February 4, 2007

!הורדות ישירות! באנזאי

,(ויוני העומד בראשם)Isrataku- בזכות נדיבותם של האנשים הטובים מ
כל השחרורים מעתה ואילך של קונור-סאבס יהיו זמינים גם להורדה ישירה!

"וילך קונור בין שדות התירס אשר במישורי נברסקה ויאמר 'באנזאי'".

אני הורדה ישירה.י

!!Isrataku -תודה עצומה ל

No comments: